Regulamin zakupu i korzystania z Programu mentoringowego

1 Definicje

Dostęp do Programu – nabycie przez Uczestnika dostępu do Programu na czas wskazany w Umowie.

Konsument – Uczestnik będący Konsumentem.

Konto Uczestnika (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Uczestnik, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Programu mentoringowego.

Program – program mentoringowy „Zorganizuj swoje stylowe wesele z wedding plannerką” wytworzony i dostarczany Uczestnikowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Uczestnika online przez czas określony w Umowie, pokazujący jak samodzielnie zorganizować ślub i wesele.

Uczestnik – osoba fizyczna korzystająca z Programu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Serwis – strona dedykowana Programowi dostępna pod adresem: kursy.letsmarry.pl poprzez, którą Uczestnik może uzyskać Dostęp do Programu.

Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Programu zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.

Licencja – prawo do korzystania z Programu.

Usługodawca – Martyna Karwowska-Zając, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą letsmarry.pl Organizacja ślubów i wesel, nr NIP 7191550257, nr REGON 385855223, ul. Drobiarska 8X, 05-070 Sulejówek, e-mail: mkzajac@letsmarry.pl   – właścicielka Serwisu oraz twórczyni Programu.

 

2 Program

Program jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego, podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.

Program obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.

Dla uzyskania Dostępu do Programu i korzystania z niego niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą pliki java oraz cookies.

 

3  Dostęp do Programu

W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Uczestnik w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Programu.

W przypadku gdy Uczestnik posiada kod zniżkowy na Dostęp do Programu i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.

W momencie potwierdzenia przez Uczestnika zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Programu na czas określony tj. na czas trwania Programu wskazany w Serwisie.

Bezpośrednio po opłaceniu Programu przez Uczestnika i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Uczestnika zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Programu.

Konto pozwala Uczestnikowi na korzystanie z Programu, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Programem.

Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Uczestnikowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Programu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Programu przez Usługodawcę Uczestnikowi.

Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w pkt. 1 Regulaminu oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Uczestnika.

Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania Programu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Programu na rzecz osób trzecich.

Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Programu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

 

4 Koszt Dostępu do Programu

Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Programu przez Uczestnika.

Cena za Dostęp do Programu wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Programu przez jedną osobę – Uczestnika zawierającego Umowę.

 

5 Płatności

Za dostęp do Programu Uczestnik może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia:

za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,

za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal,

za pośrednictwem przelewu bankowego.

6 Prawo odstąpienia od umowy

Uprawnienie to przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

 

7 Reklamacje

Reklamacje dotyczące Programu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: mkzajac@letsmarry.pl.

Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Uczestnika („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Uczestnika podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Uczestnika.

Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników przekazanych Usługodawcy w związku z Programem jest Usługodawca.

Uczestnik nabywając dostęp do Programu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

 

9 Postanowienia końcowe

Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.

Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.

Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.

 

 

letsmarry.pl Organizacja ślubów i wesel

Martyna Karwowska-Zając, ul. Drobiarska 8X, 05-070 Sulejówek, Polska

nr NIP 7191550257, nr REGON 385855223